buy viagra 25mg

http://amkeniwakenya.org/online/

Document de lucru: Atelierul „Resurse”

AGORA privind schimbările climatice

12-13 iunie 2008

Având în vedere faptul că schimbările climatice provocate de om constituie o criză care, dacă

nu va fi combătută imediat și rezolvată în următorul deceniu, va avea consecințe negative grave

asupra bunăstării umane și integrității ecosistemelor planetei, putând provoca colapsul societății la

nivel global.

Având în vedere faptul că schimbările climatice constituie o parte a unor crize mai largi ale

durabilității provocate de către economia care, în cazul tendințelor de dezvoltare actuale,

presupune o accelerare continuă a consumului de resurse naturale și degradarea ecosistemelor,

daunele aduse mediului nefiind plătite de către cei care le provoacă (aceasta poate primi numele de

economie negativă). Această problemă este de asemenea amplificată în urma creșterii continue a

populației lumii.

Având în vedere importanța biodiversității în UE și pe plan global deopotrivă, precum și

deteriorarea cu care se confruntă aceasta în prezent

Având în vedere faptul că o gestionare sistemică și durabilă a resurselor naturale este

indispensabilă dacă se dorește a fi evitate cele mai negative efecte ale schimbărilor climatice,

pierderea biodiversității, scăderea rezervelor de apă și alte probleme de mediu

Având în vedere angajamentele UE pentru durabilitate globală și conservarea resurselor

naturale (Convenția asupra biodiversității biologice, Convenția ONU asupra climatului, ținta de

biodiversitate, Declarația de la Göteborg, Angajamentul de la Johannesburg etc.)

Având în vedere rolul esențial al UE ca unul dintre cei mai importanți actori politici, unul

dintre cei mai mari consumatori de resurse naturale și cea mai mare piață a lumii

Având în vedere experiența UE, responsabilitatea istorică și rolul esențial în lume în

stabilirea de exemple și în influențarea agendei politicii globale

După conducerea unei largi dezbateri cu o gamă de părți interesate și elemente ale societății

civile de pe întreg teritoriul UE

Grupul de lucru pentru resurse naturale al Agorei privind schimbările climatice:

Îndeamnă la imediata adoptare de politici efective vizând menținerea creșterii medii a

temperaturii suprafeței pământului cu mult sub 2°C peste nivelurile anterioare industrializării prin

reducerea unilaterală semnificativă a emisiilor gazelor cu efect de seră din UE, contribuind în

același timp la un efort comun cuprinzător al tuturor țărilor lumii în această direcție

Sprijină angajamentul UE de a-și reduce propriile emisii cu 30% până în 2020, comparativ cu

nivelurile din 1990, ca o contribuție la succesul negocierilor pentru un acord în privința mediului și

consideră că aceasta va necesita măsuri mai categorice chiar decât cele propuse în prezent

Îndeamnă la imediata adoptare și aplicare de măsuri efective pentru reducerea cererii de

energie și de resurse și creșterea eficienței energetice și a resurselor în toate sectoarele vieții

economice și sociale, cu majoritatea eforturilor/investițiilor dedicate sectoarelor/tehnologiilor care

permit cel mai mare potențial de reducere

Îndeamnă la politici efective de conservare a resurselor și prevenire a consecințelor negative

asupra sănătății umane și biodiversității. Această necesită o internaționalizare deplină a costurilor

de mediu, dincolo de economie, pentru schimbarea economiei negative din prezent într-o

economie pozitivă; aceasta necesită ca toți utilizatorii de resurse naturale (carbon, apă,

biodiversitate etc.) să plătească un cost să reflecte în mod corespunzător consumul/degradarea

resurselor în chestiune. Recunoaște necesitatea de a identifica acele bunuri publice care nu ar

trebui să fie tranzacționate și să li se ofere protecție absolută, precum și necesitatea de a

recompensa distribuirea lor pozitivă.

Îndeamnă la politici eficiente de dezvoltare a surselor de energie durabilă și regenerabilă

eficientă; sprijinul ar trebui să fie canalizat către acele tehnologii care oferă cele mai mari reduceri

ale gazelor cu efect de seră, având în același timp impact negativ minim asupra unor alte resurse

(apă, sol) și asupra ecosistemelor. Producției de energie pentru consum local și distribuție ar trebui

să i se acorde o atenție deosebită.

Îndeamnă în special la o extremă prudență în privința promovării biocombustibililor care, în

prezent, în multe cazuri, se dovedesc extrem de ineficienți și presupun o competiție negativă cu

recoltele pentru alimente, precum și presiuni asupra comunităților, terenurilor, pădurilor și

resurselor naturale. Solicită UE să renunțe la a adopta ținte înainte ca impactul deplin să fi fost pe

complet evaluat

Subliniază importanța de a lua în considerare știința analizei ciclului de viață înainte de a lua

decizii de investiții și politică

Subliniază importanța stabilirii progresive a unui amplu sistem economic de stabilire a

prețurilor emisiilor de carbon prin intermediul unui ansamblu echilibrat de instrumente de politică

disponibile precum sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, taxarea

emisiilor de carbon, certificatele pentru energie și tarifele garantate și standardele de reglementare.

Îndeamnă la o „individualizare a resurselor” tuturor politicilor publice care vizează integrarea

deplină în toate politicile a obiectivului de reducere la minim a consumului și de degradare a

resurselor naturale

Îndeamnă la aplicarea unei strategii efective de protejare a integrității funcționale a

biodiversității și ecosistemului și accentuează că aceasta trebuie să fie considerată ca fiind

complementară și având aceeași prioritate cu reducerea emisiilor

Îndeamnă la o abordare vizând ecosistemul care să promoveze menținerea și refacerea

peisajului și a ecosistemelor rezistente din punct de vedere ecologic, gestionarea eficientă a

habitatelor protejate, a resurselor de apă și de sol și integrarea măsurilor de conservare a

biodiversității în cadrul gestionării terenurilor productive utilizate pentru necesitățile umane.

Îndeamnă la aplicarea, executarea și monitorizarea imediată și mai efectivă a legislației și

politicii UE privind natura, precum și la întărirea acesteia în cazul în care UE nu va atinge ținta de

oprire a declinului biodiversității până în 2010.

Solicită disponibilizarea de fonduri suficiente pentru gestionarea rețelei Natura 2000 și

pentru măsuri în vederea planului de acțiune al UE privind biodiversitatea.

Îndeamnă UE să își asume rolul conducător în privința durabilității la nivel global, inclusiv

prin conceperea de instrumente concrete și efective pentru finanțarea măsurilor de conservare a

biodiversității în țările în curs de dezvoltare.

Îndeamnă la aplicarea și executarea completă și promptă a Directivei Cadru privind Apa și a

integrării depline a principiilor de bază ale acesteia (conservare, gestionarea bazinului hidrografic,

utilizare rațională, refacere ecologică etc.) în cadrul tuturor politicilor relevante, în principal în cele

privind agricultura, biodiversitatea și planificarea funciară.

Îndeamnă la o reformă fundamentală 1 a politicilor care au la bază utilizarea resurselor

naturale, acordând prioritate reformării politicii comune a UE în domeniul transporturilor, politica

agricolă și politica în domeniul pescuitului, politica energetică, care trebuie să fie revăzute și

recentrate asupra necesității de asigurare a durabilității pe termen lung a rezervelor de hrană și a

integrității ecosistemelor care asigură viața, precum și de asigurare a adaptării la schimbările

climatice. Subliniază în acest context necesitatea desființării subvențiilor anormale care

încurajează degradarea resurselor.

Îndeamnă la recunoașterea faptului că solul este o resursă limitată și valoroasă care necesită

alocarea prudentă între diferitele necesități umane și funcționalitatea ecosistemului și necesitățile

biodiversității, acordând atenție în același timp necesităților generațiilor următoare

1 A existat un dezacord din partea reprezentantului Confagri privind utilizarea cuvântului

„fundamental” în context agricol, sugerând înlocuirea sa cu „relevant”, deși marea majoritate era de

acord asupra textului.

Îndeamnă la o abordare integrată pentru regiunile „marginale” ale Europei, precum zonele

muntoase și insulele de mici dimensiuni care să vizeze dezvoltarea capitalului lor natural

(ecosisteme sănătoase, peisaje frumoase, biodiversitate bogată, păduri naturale înfloritoare etc.)

prin intermediul mecanismelor de dezvoltare locale și/sau rurale

Îndeamnă la o aplicare ambițioasă și efectivă a strategiei maritime a UE, a Directivei cadru

pentru mediul marin și a acordului din cadrul Convenției pentru diversitate biologică, pentru a

asigura că impactul anticipat al schimbărilor climatice asupra ecosistemelor marine și de coastă

sunt reduse la minim și că nu există nicio amenințare la adresa supraviețuirii ecosistemului marin

Îndeamnă la activități care să presupună implicarea deplină a societății civile în dezvoltarea

indicatorilor de bunăstare a societății, dincolo de indicatorii PIB, care să surprindă efectiv

principiul sustenabilității

Energia nucleară nu oferă un răspuns la schimbările climatice din cauza numeroaselor

probleme pe care le presupune

Observă importanța educației și comunicării ca instrumente esențiale pentru reducerea

pierderii resurselor prin sporirea conștiinței publice și se referă la activitatea grupului de lucru

pentru guvernanță din cadrul AGORA

Îndeamnă la adoptarea de politici efective care să vizeze adaptarea la schimbările climatice

întemeiată pe conceptul esențial al menținerii și refacerii rezistenței ecosistemului și a solidarității

și egalității. Observă că înfruntarea schimbărilor climatice necesită o abordare sistemică și

integrată și face referire la activitatea atelierelor AGORA pentru guvernanță, solidaritate,

economie, tehnică.

 

Document de lucru: Atelierul „Resurse”

AGORA privind schimbările climatice

12-13 iunie 2008

Ø Având în vedere faptul că schimbările climatice provocate de om constituie o criză care, dacă

nu va fi combătută imediat și rezolvată în următorul deceniu, va avea consecințe negative grave

asupra bunăstării umane și integrității ecosistemelor planetei, putând provoca colapsul societății la

nivel global.

Ø Având în vedere faptul că schimbările climatice constituie o parte a unor crize mai largi ale

durabilității provocate de către economia care, în cazul tendințelor de dezvoltare actuale,

presupune o accelerare continuă a consumului de resurse naturale și degradarea ecosistemelor,

daunele aduse mediului nefiind plătite de către cei care le provoacă (aceasta poate primi numele de

economie negativă). Această problemă este de asemenea amplificată în urma creșterii continue a

populației lumii.

Ø Având în vedere importanța biodiversității în UE și pe plan global deopotrivă, precum și

deteriorarea cu care se confruntă aceasta în prezent

Ø Având în vedere faptul că o gestionare sistemică și durabilă a resurselor naturale este

indispensabilă dacă se dorește a fi evitate cele mai negative efecte ale schimbărilor climatice,

pierderea biodiversității, scăderea rezervelor de apă și alte probleme de mediu

Ø Având în vedere angajamentele UE pentru durabilitate globală și conservarea resurselor

naturale (Convenția asupra biodiversității biologice, Convenția ONU asupra climatului, ținta de

biodiversitate, Declarația de la Göteborg, Angajamentul de la Johannesburg etc.)

Ø Având în vedere rolul esențial al UE ca unul dintre cei mai importanți actori politici, unul

dintre cei mai mari consumatori de resurse naturale și cea mai mare piață a lumii

Ø Având în vedere experiența UE, responsabilitatea istorică și rolul esențial în lume în

stabilirea de exemple și în influențarea agendei politicii globale

Ø După conducerea unei largi dezbateri cu o gamă de părți interesate și elemente ale societății

civile de pe întreg teritoriul UE

Grupul de lucru pentru resurse naturale al Agorei privind schimbările climatice:

Ø Îndeamnă la imediata adoptare de politici efective vizând menținerea creșterii medii a

temperaturii suprafeței pământului cu mult sub 2°C peste nivelurile anterioare industrializării prin

reducerea unilaterală semnificativă a emisiilor gazelor cu efect de seră din UE, contribuind în

același timp la un efort comun cuprinzător al tuturor țărilor lumii în această direcție

Ø Sprijină angajamentul UE de a-și reduce propriile emisii cu 30% până în 2020, comparativ cu

nivelurile din 1990, ca o contribuție la succesul negocierilor pentru un acord în privința mediului și

consideră că aceasta va necesita măsuri mai categorice chiar decât cele propuse în prezent

Ø Îndeamnă la imediata adoptare și aplicare de măsuri efective pentru reducerea cererii de

energie și de resurse și creșterea eficienței energetice și a resurselor în toate sectoarele vieții

economice și sociale, cu majoritatea eforturilor/investițiilor dedicate sectoarelor/tehnologiilor care

permit cel mai mare potențial de reducere

Ø Îndeamnă la politici efective de conservare a resurselor și prevenire a consecințelor negative

asupra sănătății umane și biodiversității. Această necesită o internaționalizare deplină a costurilor

de mediu, dincolo de economie, pentru schimbarea economiei negative din prezent într-o

economie pozitivă; aceasta necesită ca toți utilizatorii de resurse naturale (carbon, apă,

biodiversitate etc.) să plătească un cost să reflecte în mod corespunzător consumul/degradarea

resurselor în chestiune. Recunoaște necesitatea de a identifica acele bunuri publice care nu ar

trebui să fie tranzacționate și să li se ofere protecție absolută, precum și necesitatea de a

recompensa distribuirea lor pozitivă.

Ø Îndeamnă la politici eficiente de dezvoltare a surselor de energie durabilă și regenerabilă

eficientă; sprijinul ar trebui să fie canalizat către acele tehnologii care oferă cele mai mari reduceri

ale gazelor cu efect de seră, având în același timp impact negativ minim asupra unor alte resurse

(apă, sol) și asupra ecosistemelor. Producției de energie pentru consum local și distribuție ar trebui

să i se acorde o atenție deosebită.

Ø Îndeamnă în special la o extremă prudență în privința promovării biocombustibililor care, în

prezent, în multe cazuri, se dovedesc extrem de ineficienți și presupun o competiție negativă cu

recoltele pentru alimente, precum și presiuni asupra comunităților, terenurilor, pădurilor și

resurselor naturale. Solicită UE să renunțe la a adopta ținte înainte ca impactul deplin să fi fost pe

complet evaluat

Ø Subliniază importanța de a lua în considerare știința analizei ciclului de viață înainte de a lua

decizii de investiții și politică

Ø Subliniază importanța stabilirii progresive a unui amplu sistem economic de stabilire a

prețurilor emisiilor de carbon prin intermediul unui ansamblu echilibrat de instrumente de politică

disponibile precum sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, taxarea

emisiilor de carbon, certificatele pentru energie și tarifele garantate și standardele de reglementare.

Ø Îndeamnă la o „individualizare a resurselor” tuturor politicilor publice care vizează integrarea

deplină în toate politicile a obiectivului de reducere la minim a consumului și de degradare a

resurselor naturale

Ø Îndeamnă la aplicarea unei strategii efective de protejare a integrității funcționale a

biodiversității cialisfrance24.com și ecosistemului și accentuează că aceasta trebuie să fie considerată ca fiind

complementară și având aceeași prioritate cu reducerea emisiilor

Ø Îndeamnă la o abordare vizând ecosistemul care să promoveze menținerea și refacerea

peisajului și a ecosistemelor rezistente din punct de vedere ecologic, gestionarea eficientă a

habitatelor protejate, a resurselor de apă și de sol și integrarea măsurilor de conservare a

biodiversității în cadrul gestionării terenurilor productive utilizate pentru necesitățile umane.

Ø Îndeamnă la aplicarea, executarea și monitorizarea imediată și mai efectivă a legislației și

politicii UE privind natura, precum și la întărirea acesteia în cazul în care UE nu va atinge ținta de

oprire a declinului biodiversității până în 2010.

Ø Solicită disponibilizarea de fonduri suficiente pentru gestionarea rețelei Natura 2000 și

pentru măsuri în vederea planului de acțiune al UE privind biodiversitatea.

Ø Îndeamnă UE să își asume rolul conducător în privința durabilității la nivel global, inclusiv

prin conceperea de instrumente concrete și efective pentru finanțarea măsurilor de conservare a

biodiversității în țările în curs de dezvoltare.

Ø Îndeamnă la aplicarea și executarea completă și promptă a Directivei Cadru privind Apa și a

integrării depline a principiilor de bază ale acesteia (conservare, gestionarea bazinului hidrografic,

utilizare rațională, refacere ecologică etc.) în cadrul tuturor politicilor relevante, în principal în cele

privind agricultura, biodiversitatea și planificarea funciară.

Ø Îndeamnă la o reformă fundamentală 1 a politicilor care au la bază utilizarea resurselor

naturale, acordând prioritate reformării politicii comune a UE în domeniul transporturilor, politica

agricolă și politica în domeniul pescuitului, politica energetică, care trebuie să fie revăzute și

recentrate asupra necesității de asigurare a durabilității pe termen lung a rezervelor de hrană și a

integrității ecosistemelor care asigură viața, precum și de asigurare a adaptării la schimbările

climatice. Subliniază în acest context necesitatea desființării subvențiilor anormale care

încurajează degradarea resurselor.

Ø Îndeamnă la recunoașterea faptului că solul este o resursă limitată și valoroasă care necesită

alocarea prudentă între diferitele necesități umane și funcționalitatea ecosistemului și necesitățile

biodiversității, acordând atenție în același timp necesităților generațiilor următoare

1 A existat un dezacord din partea reprezentantului Confagri privind utilizarea cuvântului

„fundamental” în context agricol, sugerând înlocuirea sa cu „relevant”, deși marea majoritate era de

acord asupra textului.

Ø Îndeamnă la o abordare integrată pentru regiunile „marginale” ale Europei, precum zonele

muntoase și insulele de mici dimensiuni care să vizeze dezvoltarea capitalului lor natural

(ecosisteme sănătoase, peisaje frumoase, biodiversitate bogată, păduri naturale înfloritoare etc.)

prin intermediul mecanismelor de dezvoltare locale și/sau rurale

Ø Îndeamnă la o aplicare ambițioasă și efectivă a strategiei maritime a UE, a Directivei cadru

pentru mediul marin și a acordului din cadrul Convenției pentru diversitate biologică, pentru a

asigura că impactul anticipat al schimbărilor climatice asupra ecosistemelor marine și de coastă

sunt reduse la minim și că nu există nicio amenințare la adresa supraviețuirii ecosistemului marin

Ø Îndeamnă la activități care să presupună implicarea deplină a societății civile în dezvoltarea

indicatorilor de bunăstare a societății, dincolo de indicatorii PIB, care să surprindă efectiv

principiul sustenabilității

Ø Energia nucleară nu oferă un răspuns la schimbările climatice din cauza numeroaselor

probleme pe care le presupune

Ø Observă importanța educației și comunicării ca instrumente esențiale pentru reducerea

pierderii resurselor prin sporirea conștiinței publice și se referă la activitatea grupului de lucru

pentru guvernanță din cadrul AGORA

Ø Îndeamnă la adoptarea de politici efective care să vizeze adaptarea la schimbările climatice

întemeiată pe conceptul esențial al menținerii și refacerii rezistenței ecosistemului și a solidarității

și egalității. Observă că înfruntarea schimbărilor climatice necesită o abordare sistemică și

integrată și face referire la activitatea atelierelor AGORA pentru guvernanță, solidaritate,

economie, tehnică.

 

Newsletter


Name:

Email:Coaliţia ONG Natura2000 România Green Report